Poslání, cíle

Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se ocitají v situacích, které již nemohou řešit vlastními silami nebo za pomoci svých blízkých. Pomoc je zaměřena poradenství, terapie a právní pomoc a odbornou pomoc.

THEIA poskytuje pomoc při jednání s orgány státní správy a samosprávy v oblasti právních předpisů, týkajících se problematiky domácího násilí a spolupráce s institucemi, které se touto problematikou zabývají.

Naše organizace se dále věnuje oblasti dalšího vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků a to prostřednictvím akreditovaných kurzů, věnujících se tématům souvisejícím s činností a praxí naší organizace. Další oblastí prevence jsou školy, kde realizujeme pro žáky a žákyně základních a středních škol certifikované programy zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. I zde se jedná o vybraná témata, vázaná na praxi našich pracovníků a pracovnic. 

Služby poskytované sdružením jsou poskytovány bezplatně, s odbornou péčí, diskrétně. Pomoc je postavena na osobním kontaktu. 

K dispozici je také nepřetržitá telefonní pomoc a emailová schránka pro přímé internetové poradenství.

 

Kdo jsme

THEIA - krizové centrum o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá každému, kdo se ocitl v situaci, kterou nemůže řešit vlastními silami. Nabízíme odbornou pomoc, zejména pro osoby v krizi, oběti trestné činnosti a násilí. Velkou skupinu našich klientů tvoří lidé v tzv. dluhové pasti.

Jako důležitou považujeme rovněž pomoc dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy. Na tuto věkovou skupinu zaměřujeme naše preventivní programy.

Naše pomoc je určena každému, bez rozdílu pohlaví, omezení věku, náboženství, ...

Naše organizace byla založena v dubnu 2009. 

Od 1.6.2009 je oficiálně zahájen provoz poradny v Českých Budějovicích a to vč. pravidelné provozní doby pro konzultace.

 

 

Považujete-li naši činnost za prospěšnou a máte-li zájem ji podpořit, můžete tak učinit poskytnutím příspěvku na náš účet u ČSOB, a.s. :

260 726 756/0300.

Děkujeme za podporu


 

Copyright © 2009 | THEIA - občanské sdružení | Mánesova č. 3/11, České Budějovice 370 01 | IČ: 265 62 731

Webdesign by Edgedesign