Možnosti sociální práce s exekucemi a rodinným rozpočtem

Datum: Není vypsán
Forma: prezenční
Rozsah: 8 hod
Kapacita: 12
Cena: 1.200 Kč

Cílem kurzu je základní seznámení s problematikou exekucí, exekučního řízení a budování rodinného rozpočtu. Účastnící se seznámí se základní terminologií, vybranými částmi legislativních předpisů vztahující se k problematice exekucí a exekučního řízení. Získají základní znalosti o pohledávkách a jejich zajištění a dopadu zajišťovacích instrumentů na dlužníka (vč. rozhodčí doložky). Absolventi jsou seznámeni s právy a povinnostmi dlužníka, který se nachází v exekucích. Orientují se v problematice půjček a typů věřitelů ve vztahu k dlužníkovi. Seznámí se s procesem doručování písemností a s důsledky, se kterými se klienti sociálních služeb mohou setkat při nepřebírání pošty.
Účastnící se rovněž naučí využívat rodinný rozpočet a jeho plánování jako základní nástroj pomoci při práci s klienty, kteří jsou ohroženi předlužením.

Cíle kurzu:

  • Seznámení se s potřebnou legislativou (vybrané části. které se týkají exekuce a insolvence klientů) – zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
  • Význam rozhodčích doložek
  • Práva a povinnosti dlužníka v exekuci.
  • Znalosti o zajištění pohledávek (zajištěny/nezajištěný věřitel a závazek) – rozdíly a dopad zajištění pohledávky
  • Druhy pohledávek – přednostní a nepřednostní (rozdíly a dopad na dlužníka)
  • Nastínění základních podmínek pro oddlužení
  • Prezentace reálných kazuistik
  • Pohled na půjčování z pohledu dopadu vzniklého závazku, základní terminologie pro orientaci v závazcích (RPSN, věřitel – druhy věřitelů), možnosti půjček a hranice zodpovědného zadlužování
  • Představení systému doručování písemností – způsoby doručování písemností, význam převzetí a nepřevzetí, možné důsledky jednotlivých rozhodnutí, doručovací adresa
  • Kalkulace příjmů a výdajů klienta a jeho rodiny, plánování rozpočtu domácnosti, příjmy a jejich druhy (dávky a nároky), výdaje rozpočtu a nástroje na jejich snížení, práce se zadluženým klientem – základní nástroje.

Součástí kurzu je i uvedení doporučené literatury vztahující se k dané problematice. V rámci kurzu obdrží účastníci studijní materiály.

Kurz je určen pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb

Akreditace MPSV č. A2018/0692-SP/PC

 

Přihlášení na kurz

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte nás prosím  na emailu prevence@theia.cz nebo telefonicky na 774 618 412.

Podobné kurzy

Psychohygiena v sociální oblasti

Kurz se zaměřuje nejen na získání teoretických informací o syndromu vyhoření, ale ve své praktické části je zaměřen na nácvik prevence a činností. Je…

Není vypsán Detail kurzu