Pomoc obětem trestných činů

1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.  Smyslem tohoto zákona je zejména posílení pozice oběti v trestním řízení a její vyšší ochrana.

Od počátku existence naši organizace poskytujeme v rámci krizové pomoci i odborného sociálního poradenství pomoc obětem trestných činů. V souvislosti s výše uvedeným zákonem je naše organizace akreditována Ministerstvem spravedlnosti ČR pro poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

Dle tohoto zákona je obětí trestného činu každá fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, nebo ji byla způsobena majetková či nemajetková újma.  Za oběť je považována každá osoba, která se sama cítí být obětí a to do té doby, dokud nebyl prokázán opak.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, nebo někdo z vašich blízkých, neváhejte a kontaktujte nás.

  • Stali jste se Vy nebo Vaši blízcí obětí trestného činu?
  • Stali jste se svědky trestného činu?

Obětem trestných činů, jejich rodinám a blízkým nabízíme psychosociální pomoc a poskytnutí právních informací. Pomůžeme v orientování se ve Vašich právech, oprávněných nárocích, vč. nárokování škody způsobené trestným činem. Pokud se rozhodnete oznámit trestný čin příslušným orgánům, provedeme Vás trestním řízením.

Po celou dobu jsme zde pro Vás.

Činnosti zaměřené na poskytnutí právních informací jsou spolufinancovány dotačním programem Ministerstva spravedlnosti ČR. Jsme akreditovanou organizací pro poskytování právních informací obětem trestné činnosti.


Oběť trestného činu má mimo jiné tato práva:

  • právo na poskytnutí odborné pomoci a to i bezplatné,
  • právo na přístup k informacím, které se týkají trestného činu, jehož je obětí,
  • právo na ochranu před hrozícím nebezpečím,
  • právo na ochranu soukromí,
  • právo na ochranu před druhotnou újmou – např. zabránění kontaktu s pachatelem,
  • právo na peněžitou pomoc