Střední školy

Pro studenty a studentky středních škol realizujeme programy, zaměřené na nejčastější situace, se kterými se ve svém věku mohou setkávat, tak aby byli připraveni jim lépe čelit. Všechny programy jsou určeny pro veškeré ročníky střední školy. V případě zájmu o naše programy nás prosím kontaktujte emailem na prevence@theia.cz.

Pro školní rok 2023/2024 můžete vybírat z těchto programů:

Peníze a jejich moc

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • Cílem programu je posílení znalostí týkajících se zodpovědného nakládání s penězi, zamyšlení se nad možnými problémy s financemi, posílení lidských hodnot a předcházení dluhových pastí u mladistvých. Studenti jsou vhodnou formou seznámeni o možnostech finančních problémů. Důraz je kladen na zodpovědný způsob života dospívajících, kteří mají možnost hospodařit s vlastními penězi. Studenti se učí zdravě hospodařit s penězi, znát hodnotu peněz, sestavit finanční rozpočet. Program je o bohacen o reálné příběhy z praxe, aby si studenti danou problematiku dovedli lépe představit.

Násilí v blízkých vztazích

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • Program se zabývá tématem násilí v blízkých vztazích s důrazem na vztahy partnerské. V jeho průběhu jsou formou diskuze s žáky zjišťovány jejich představy o partnerském vztahu, jejich očekávání či zkušenosti, které již v dané oblasti mají. Je vysvětlen pojem násilí se zaměřením na domácí a sexuální násilí, jeho formy, příčiny a následky, a dále na specifika partnerského násilí dospívajících a mladých. Součástí programu je promítání animovaného filmu „Zuřivec“, který zachycuje násilí v rodině očima malého chlapce, ale zároveň ukazuje úhly pohledu dalších aktérů a dopad násilí na ně. Cílem programu je prevence domácího a sexuálně podmíněného násilí, zvýšení informovanosti o daném tématu a možnostech pomoci.

Xenofobie, rasismus a extremismus

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • Program se zabývá tématem rasismu, xenofobie, diskriminací menšin a vlivu médií s důrazem na podporu kritického myšlení. Cílem tohoto programu je zamyšlení se nad odlišností různých menšin, a postojů vůči nim, s přihlédnutím k aktuální situaci a otázkám řešeným ve společnosti. V průběhu programu zkoumáme faktory, které mají vliv na utváření názorů a postojů jak celé společnosti, tak i žáků ve třídě, a formou diskuze zjišťujeme, jaká témata je v dané oblasti oslovují a jak k nim přistupují. Program je doplněn aktivitami, videi či výsledky z průzkumů veřejného mínění. Velký důraz je kladen na posílení vlastního názoru a objektivního posouzení stereotypních předsudků týkající se rasismu, xenofobie, diskriminace a přístupu k zranitelným skupinám obyvatel ve společnosti.

Poruchy příjmu potravy

  • rozsah dvě vyučovací hodiny
  • Základním zaměřením programu je prevence poruch příjmu potravy. V první hodině se studenti dozví, jaké jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, jakými příznaky se projevují a co může stát v pozadí jejich vzniku. Ve druhé vyučovací hodině je představen reálný příběh lektorky, která si osobně poruchou příjmu potravy prošla a úspěšně zvládla její léčbu. Program je obohacen krátkými videi, fotkami. V průběhu přednášky se studenti mohou do problematiky aktivně zapojit formou diskuse, nebo pokládáním anonymních dotazů. V programu se také dozví, na koho se mohou obrátit v případě, pokud již mají problém s poruchou příjmu potravy.