2. stupeň ZŠ

Pro žáky a žákyně druhého stupně máme připravenou nabídku programů, která reflektuje témata, se kterými se v tomto věku setkávají.  V případě zájmu o naše programy nás prosím kontaktujte emailem na prevence@theia.cz.

Pro školní rok 2023/2024 můžete vybírat z těchto programů:

Šikana a násilí

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 6.tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Program je realizován formou aktivní besedy v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Žáci jsou formou aktivit a her zapojeni do diskuze a vedeni k zamyšlení nad vlastním postojem k dané problematice. Během programu jsou vysvětleny pojmy násilí a šikana, jejich formy, příčiny a důsledky. Lektor během besedy prezentuje skutečné příběhy z praxe a diskutuje s žáky o možnostech řešení problematických situací. Součástí programu je projekce obrazového materiálu (fotografie a video-ukázky). Cílem programu je prevence nežádoucích jevů v kolektivu dětí se zaměřením na násilné chování a podpora a posílení dobrých vztahů bez agresivních aspektů a sebe-uvědomování si odpovědnosti za své činy a důsledky svého chování.

Kyberšikana a virtuální svět

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 7. tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Cílem programu je seznámit žáky  s riziky a specifiky spojenými s využíváním internetu, sociálních sítí a novodobých technologií. Uvědomění si, že jejich chování ve virtuálním světě má reálný dopad pro svět fyzický. Vyzdvihnutí kladů a záporů spojených s těmito technologiemi a podpora návyků vedoucích k jejich bezpečnému užívání.

Poruchy příjmu potravy

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 8.tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Základním zaměřením programu je prevence poruch příjmu potravy. V první hodině se studenti dozví, jaké jsou nejčastější poruchy příjmu potravy, jakými příznaky se projevují a co může stát v pozadí jejich vzniku. Ve druhé vyučovací hodině je představen reálný příběh lektorky, která si osobně poruchou příjmu potravy prošla a úspěšně zvládla její léčbu. Program je obohacen krátkými videi, fotkami. V průběhu přednášky se studenti mohou do problematiky aktivně zapojit formou diskuse, nebo pokládáním anonymních dotazů. V programu se také dozví, na koho se mohou obrátit v případě, pokud již mají problém s poruchou příjmu potravy.

Peníze a jejich moc

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 8. tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Cílem programu je posílení znalostí týkající se zodpovědného nakládání s penězi, zamyšlení se nad možnými problémy s financemi, posílení lidských hodnot a předcházení dluhových pastí u mladistvých. Žáci jsou vhodnou formou seznámeni o možnostech finančních problémů v jejich věku, ale i v dospělosti. Důraz je kladen na zodpovědný způsob života dospívajících, kteří mají možnost hospodařit s vlastními penězi. Žáci se učí zdravě hospodařit s penězi, znát hodnotu peněz, sestavit finanční rozpočet.

Xenofobie, rasismus a menšiny

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 9. tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Program se zabývá tématem rasismu, xenofobie, diskriminací menšin a vlivu médií s důrazem na podporu kritického myšlení. Cílem tohoto programu je zamyšlení se nad odlišností různých menšin, a postojů vůči nim, s přihlédnutím k aktuální situaci a otázkám řešeným ve společnosti. V průběhu programu zkoumáme faktory, které mají vliv na utváření názorů a postojů jak celé společnosti, tak i žáků ve třídě, a formou diskuze zjišťujeme, jaká témata je v dané oblasti oslovují a jak k nim přistupují. Program je doplněn aktivitami, videi či výsledky z průzkumů veřejného mínění. Velký důraz je kladen na posílení vlastního názoru a objektivního posouzení stereotypních předsudků týkající se rasismu, xenofobie, diskriminace a přístupu k zranitelným skupinám obyvatel ve společnosti.

Násilí v blízkych vztazích

 • program je určen primárně pro žáky a žákyně 9. tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • Program se zabývá tématem násilí v blízkých vztazích s důrazem na vztahy partnerské. V jeho průběhu jsou formou diskuze s žáky zjišťovány jejich představy o partnerském vztahu, jejich očekávání či zkušenosti, které již v dané oblasti mají. Je vysvětlen pojem násilí se zaměřením na domácí a sexuální násilí, jeho formy, příčiny a následky, a dále na specifika partnerského násilí dospívajících a mladých. Součástí programu je promítání animovaného filmu „Zuřivec“, který zachycuje násilí v rodině očima malého chlapce, ale zároveň ukazuje úhly pohledu dalších aktérů a dopad násilí na ně. Cílem programu je prevence domácího a sexuálně podmíněného násilí, zvýšení informovanosti o daném tématu a možnostech pomoci.