1. stupeň ZŠ

Pro děti na prvním stupni základních škol jsou programy připraveny formou her, aktivit a zážitků. Máme připravené následující programy:

1. Bezpečný start do školního života

 • určeno zejména pro první třídy
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je prevence nežádoucích jevů s důrazem na posílení kamarádských vztahů, zapojení dětí do třídního kolektivu, prevence nežádoucího chování, upevnění postoje pedagoga a vztah k autoritě, vzájemná tolerance a vytvoření dobře fungující třídní skupiny

2. Bezva třída

 • určeno zejména pro druhé třídy
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je posílení kamarádských vztahů, které přispívají k lepším vztahům ve třídě, vzájemné tolerantnosti a porozumění

3. Vliv médií na školní populaci

 • určeno zejména pro žáky a žákyně třetích tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je rozšíření mediální gramotnosti žáků, připravit je lépe se orientovat ve světě médií a více důvěřovat vlastnímu úsudku, nevěřit všemu co slyší např. v televizi či vidí napsané v novinách nebo časopise, ale informace si dále ověřovat, přemýšlet nad nimi

4. Dětský svět financí

 • určeno zejména pro žáky a žákyně čtvrtých tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu je vést žáky k zodpovědnému způsobu života a vytvoření si zdravého postoje k financím, podporována je individualita každého jedince bez ohledu na tlak konzumní společnosti

5. Virtuální svět

 • určeno zejména pro žáky a žákyně pátých tříd
 • rozsah dvě vyučovací hodiny
 • cílem tohoto programu vyzdvihnutí a posílení kladných charakterových vlastností žáků, důležitost volnočasových aktivit, kamarádství a životních vzorů, přimět děti k přemýšlení o svém životě, o plánech do budoucna a možnostech jejich dosažení.Cílem programu je vytvořit a posílit povědomí žáků o virtuálním světě, jeho potenciálu a rizicích. Prostřednictvím diskuze, skupinových a výtvarných aktivit žáci poznají nástroje virtuálního světa, seznámí se se základními zásadami bezpečnosti a získají další znalosti a schopnosti potřebné k bezpečnému využívání moderních technologií, které je obklopují v každodenním životě.